Algemene voorwaarden

voor opdrachten verstrekt aan Krantz & Polak RESOLVE
experts, personeel, directie en adviesbureaus aangesloten of werkend voor Krantz & Polak RESOLVE

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. * Krantz & Polak RESOLVE: is – met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW alsmede uitdrukkelijk ook indien op verzoek
  van de opdrachtgever de opdracht door een bepaalde persoon wordt verricht – uitsluitend de wederpartij van de opdrachtgever.
 2. * de opdrachtgever: de contractpartner, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Krantz & Polak RESOLVE een overeenkomst
  aangaat met betrekking tot het verlenen van opdrachten, in het bijzonder taxatie-, schadeexpertise-, brandonderzoek- en incassoopdrachten door
  Krantz & Polak RESOLVE;
 3. de opdracht: iedere overeenkomst van Krantz & Polak RESOLVE tot het leveren van diensten en/of goederen en/of diensten aan opdrachtgever;
  Ook mondelinge afspraken gelden als overeenkomst, indien Krantz & Polak RESOLVE naar aanleiding hiervan aantoonbaar werkzaamheden heeft verricht.
  Hieronder wordt ook verstaan het leggen van contacten en het verzamelen van informatie.
 4. * de akte van benoeming: een (schriftelijke)uit de verzekeringsovereenkomst van schadeverzekering voortvloeiende aanbieding en aanvaarding van
  door Krantz & Polak RESOLVE te leveren goederen en/of diensten en diensten, waar noodzakelijk gespecificeerd naar inhoud, prijs en andere condities.
 5. Toepassing
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op -alle door Krantz & Polak RESOLVE verrichte werkzaamheden en diensten,
  al dan niet voortvloeiend uit aangegane overeenkomst. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever,
  voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 7. Bekendmaking van het van toepassing zijn van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, akte van benoeming of
  opdrachtbevestiging. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van
  Krantz & Polak RESOLVE. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk door Krantz & Polak RESOLVE schriftelijk zijn aanvaard.
 8. Totstandkoming opdrachten
 9. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, op welke wijze en waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op dat
  tijdstip geldende tarieven. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voorzover Krantz & Polak RESOLVE een opdracht van opdrachtgever
  schriftelijk aanvaardt of indien door Krantz & Polak RESOLVE uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
 10. Elke overeenkomst wordt gesloten onder de voor de Krantz & Polak RESOLVE inroepbare, opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid
  van opdrachtgever genoegzaam aan Krantz & Polak RESOLVE is gebleken en/of jegens deze is gewaarborgd.
 11. Indien Krantz & Polak RESOLVE zulks wenst, dient opdrachtgever zekerheid te stellen.
  Krantz & Polak RESOLVE behoudt zich tevens het recht voor om van opdrachtgever een aanbetaling te eisen, alvorens de opdracht ten uitvoer te brengen.
 12. Mondelinge afspraken betreffende wijzigingen, aanvullingen of annulering van een overeenkomst, in afwijking van het hierna onder artikel 7 bepaalde,
  zijn slechts verbindend nadat en voorzover Krantz & Polak RESOLVE deze schriftelijk heeft bevestigd.
 13. Indien daartoe gewichtige redenen bestaan, behoudt Krantz & Polak RESOLVE zich het recht voor een overeenkomst,
  binnen een redelijke termijn, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige nadere gehoudenheid
  van Krantz & Polak RESOLVE tot nakoming van het overige en/of schadevergoeding.
 14. Een akte van benoeming is gebaseerd op informatie die door opdrachtgever tot dan toe is verstrekt;
  daarbij staat de opdrachtgever ervoor in dat voor de opzet en uitvoering van de opdracht alle essentiële informatie aan Krantz & Polak RESOLVE
  is verstrekt. Een akte van benoeming van Krantz & Polak RESOLVE is bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 15. Krantz & Polak RESOLVE beschrijft in de aanbieding, akte van benoeming of in de opdrachtbevestiging de opdracht zo goed mogelijk en geeft
  daarbij de opdrachtgever inzicht in de te volgen werkwijze, zo nodig worden leveringscondities vermeld.
 16. De opdracht komt eerst tot stand na aanvaarding door Krantz & Polak RESOLVE.
  Deze aanvaarding kan zowel blijken uit een schriftelijke bevestiging door Krantz & Polak RESOLVE, een getekende akte van benoeming als uit
  het feit dat Krantz & Polak RESOLVE uitvoering geeft aan de opdracht.
 17. Verplichtingen van Krantz & Polak RESOLVE
 18. Krantz & Polak RESOLVE spant zich in opdrachten voor levering van goederen en/of diensten en diensten naar beste inzicht en vermogen
  uit te voeren, overeenkomstig de gespecificeerde eisen en goed vakmanschap. Krantz & Polak RESOLVE hanteert een professioneel onafhankelijke opstelling.
  Gedurende de uitvoering zal regelmatig overleg plaatsvinden met de opdrachtgever over de stand van zaken en de wijze waarop de afgesproken dienstverlening
  wordt uitgevoerd. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de werkzaamheden feiten of omstandigheden blijken die de voortgang en/of het resultaat
  van de diensten negatief (kunnen) beïnvloeden zal de opdrachtgever hiervan in kennis worden gesteld.
 19. Krantz & Polak RESOLVE heeft een inspanningsverplichting: al het mogelijke wordt gedaan om de opdracht binnen de afgesproken tijd uit te voeren.
  De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Krantz & Polak RESOLVE worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van
  verkregen informatie en de medewerking die wordt verleend.
  Indien niet uitdrukkelijk en schriftelijk een afleveringsdatum is overeengekomen, behoudt Krantz & Polak RESOLVE zich het recht voor de tijd
  waarbinnen de opdracht zal worden uitgevoerd, naar redelijkheid te bepalen. Indien de opdracht wordt gewijzigd, heeft Krantz & Polak RESOLVE het recht,
  zonder nadere kennisgeving, de afleveringsdatum naar redelijkheid te verlengen.
 20. Verplichtingen opdrachtgever
 21. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Krantz & Polak RESOLVE geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of
  gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.
  Indien de overschrijding van de levertijd niet is te wijten aan Krantz & Polak RESOLVE, is Krantz & Polak RESOLVE gerechtigd om de kosten
  die dit met zich meebrengt in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 22. Resultaten van toepassing en gebruik van verrichte studies, verstrekte adviezen en geleverde goederen en/of diensten zijn afhankelijk
  van velerlei factoren, die buiten de invloedssfeer van Krantz & Polak RESOLVE vallen. Krantz & Polak RESOLVE kan derhalve geen garanties met
  betrekking tot de resultaten geven, tenzij door Krantz & Polak RESOLVE een allesomvattende invloed kan worden uitgeoefend in de fase van toepassing
  van advies/dienst/goed en/of dienst, blijkend uit de opdracht.
 23. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige beschikbaarheid van zijn, bij de werkzaamheden van Krantz & Polak RESOLVE betrokken personeel,
  voor toegang tot de organisatie en voor aanlevering van documenten en overige informatie nodig voor het volgens de afgesproken wijze afleveren van de dienst.
  Het is opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan na overleg en met de schriftelijke toestemming
  van Krantz & Polak RESOLVE.
 24. Feiten en omstandigheden ontstaan door wijzigingen in beleid en/of organisatie van de opdrachtgever, dan wel in zijn directe (markt)omgeving,
  dienen onverwijld aan Krantz & Polak RESOLVE te worden gemeld, zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden.
 25. Vertrouwelijkheid
 26. Krantz & Polak RESOLVE is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
  Krantz & Polak RESOLVE zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
  Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Krantz & Polak RESOLVE, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak,
  werkwijze en rapportages van Krantz & Polak RESOLVE.
 27. Personeel
 28. Mochten zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen, die tot een aanpassing van het adviseurs team aanleiding geeft,
  dan zal na overleg met de opdrachtgever daartoe worden overgegaan, zodanig dat de deskundigheid van het team, noch het overeengekomen tijdspad van de
  opdracht in ongunstige zin wordt aangetast Tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging hiervan is het partijen verboden
  personeel van de wederpartij in dienst te nemen, of met dit personeel hierover te onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
 29. Vergoeding
 30. Opdrachtgever is aan Krantz & Polak RESOLVE honorarium verschuldigd.
  Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 31. Krantz & Polak RESOLVE stelt de omvang van het honorarium vast met inachtneming van de tarieven
  (gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijke orderdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten sociale en overheidslasten en andere kosten,
  exclusief BTW die Krantz & Polak RESOLVE in het algemeen hanteert. Bij afwijking van het vorenstaande zal opdrachtgever hiervan in kennis worden gesteld.
 32. In het honorarium, de tarieven en/of de daarop gebaseerde kostenramingen van Krantz & Polak RESOLVE zijn bovendien alle kosten inbegrepen,
  zoals normale bureau- en secretariaat-, reis-, en verblijfskosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen evenals kosten van derden die in het
  kader van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever worden gemaakt, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 33. Opdrachtgever is gehouden aan Krantz & Polak RESOLVE de onkosten, verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, te vergoeden voorzover deze
  niet in het honorarium zijn begrepen.
 34. Voor goederen en/of diensten zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing.
  Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW tenzij in de akte van benoeming expliciet vermeld voor vrijgestelde diensten.
 35. Tussentijdse veranderingen die ons noodzaken tot tarief- of prijsaanpassing worden maximaal eens per halfjaar doorberekend.
 36. Incassokosten
 37. De diensten/goederen en/of diensten worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever
  in rekening gebracht.

  1. Betaling van de eindfactuur strekt tot goedkeuring van beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever.
   De bevoegdheid van opdrachtgever de rekening te betwisten vervalt vijftien dagen na verzending van de rekening.
 38. Opdrachtgever zal bij niet voldoening, zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim zijn een maand nadat de rekening is
  verzonden en voorzover die nog niet geheel is voldaan.
 39. De schade die Krantz & Polak RESOLVE lijdt, bestaat uit de wettelijke rente over de tijd dat opdrachtgever met de voldoening van die rekening
  in verzuim is, alsmede de (buiten)gerechtelijke kosten. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 500,-.
 40. Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is deze naast het alsdan verschuldigde bedrag, tevens gehouden tot vergoeding
  van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
 41. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
  verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten
  verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt
  geadviseerd.
 42. Indien Krantz & Polak RESOLVE hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 43. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 44. Krantz & Polak RESOLVE is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke
  kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer
  Krantz & Polak RESOLVE voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeschakeld. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief
  dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 45. Indien Krantz & Polak RESOLVE het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten
  tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.
 46. Einde
 47. De overeenkomst eindigt:
  1. zodra beide partijen aan hun verplichtingen hebben voldaan;
  2. door opzegging met inachtneming van het bepaalde in
  3. door ontbinding door de rechter, of
  4. door ondercuratelestelling van de opdrachtgever of Krantz & Polak RESOLVE, surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever,
   alsmede beëindiging van de bedrijfsuitoefening van Krantz & Polak RESOLVE.
 48. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen en opdrachtgever deze wenst op te zeggen, dient de opzegging schriftelijk plaats te vinden en
  deugdelijk ter kennis van Krantz & Polak RESOLVE te worden gebracht.
 49. Bij opzegging is opdrachtgever gehouden aan Krantz & Polak RESOLVE alle schade die deze ten gevolge daarvan lijdt, te vergoeden.
 50. Wanneer een overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of voordat de tijd waarvoor deze is verleend, is verstreken en de verschuldigdheid
  van het honorarium afhankelijk is van volbrenging onderscheidenlijk het verstrijken van de tijd, heeft Krantz & Polak RESOLVE niettemin recht:

  1. op het volle honorarium, indien de opdrachtgever de overeenkomst ondeugdelijk heeft opgezegd, zulks onverminderd het recht op volledige
   schadevergoeding op grond van het bepaaldein deze algemene voorwaarden, dan wel indien de overeenkomst op grond van een aan opdrachtgever toe te
   rekenen tekortkoming is ontbonden, en
  2. op een in verband met de reeds verrichte werkzaamheden naar billijkheid vast te stellen deel van het honorarium, in alle overige gevallen van
   tussentijdse beëindiging.
 51. Aanpassing en beëindiging opdrachten
 52. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien,
  dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
 53. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij.
  Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
 54. Opdrachtgever en Krantz & Polak RESOLVE hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien,
  indien de oorspronkelijke overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.
 55. In geval van voortijdige beëindiging zal, tenzij anders overeengekomen, een opzegtermijn van een maand worden aangehouden.
  Tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch Krantz & Polak RESOLVE kunnen in dat geval enig aanspraak
  of recht van welke aard dan ook claimen.
 56. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.
 57. Indien de voltooide opdracht objectief onaanvaardbaar is voor opdrachtgever, krijgt Krantz & Polak RESOLVE de gelegenheid binnen 30 dagen
  na aflevering de nodige verbeteringen aan te brengen.
 58. Aansprakelijkheid
 59. Indien twee of meer personen tezamen een overeenkomst met de Krantz & Polak RESOLVE zijn aangegaan, zijn zij, ieder voor zich,
  hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.
 60. Krantz & Polak RESOLVE sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of niet
  correct uitvoeren van de overeenkomst en die het gevolg is van overmacht, waaronder begrepen ziekte.
 61. Krantz & Polak RESOLVE is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van aan Krantz & Polak RESOLVE
  toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken en papieren, alsmede het zoekraken in de post van opdrachten. Verzending daarvan geschiedt steeds voor
  rekening en risico van opdrachtgever.
 62. De aansprakelijkheid van Krantz & Polak RESOLVE, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door
  haar ingeschakelde derden, voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Krantz & Polak RESOLVE toerekenbaar
  is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 63. Eigendom
 64. Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde dienst of goed en/of
  dienst, berust bij Krantz & Polak RESOLVE.
 65. De opdrachtgever krijgt slechts onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling het recht op het gebruik van het eigendom van de door
  Krantz & Polak RESOLVE geleverde dienst c.q. goed en/of dienst, en wel voor zijn eigen organisatie(-deel).
 66. Garantie
 67. Krantz & Polak RESOLVE is bevoegd de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
 68. Door Krantz & Polak RESOLVE afgegeven garanties met betrekking tot werkzaamheden van derden t.b.v. Krantz & Polak RESOLVE worden deze garanties
  slechts gegeven, indien en voor zover de betreffende leverancier aan Krantz & Polak RESOLVE een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte
  schade dekt.
 69. Overmacht
 70. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet
  is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 71. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
  alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Krantz & Polak RESOLVE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
  Krantz & Polak RESOLVE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook,
  in beslagneming, brand, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden computerstoringen door virussen of electriciteitsuitval in het bedrijf van
  Krantz & Polak RESOLVE en vertragingen door stagnatie in toelevering van kennis of accoord op concepten, en toestemmingen van belanghebbende derden
  inzake publicatie of realisatie van kenisgoederen en/of diensten, en voorts iedere omstandigheid, die Krantz & Polak RESOLVE redelijkerwijs niet heeft
  kunnen voorzien en waarop geen invloed uitgeoefend kan worden daaronder begrepen.
 72. Krantz & Polak RESOLVE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
  intreedt nadat Krantz & Polak RESOLVE zijn verbintenis had moeten nakomen.Indien Krantz & Polak RESOLVE ten gevolge van overmacht niet of
  slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de cliënt geheel of
  gedeeltelijk op te schorten danwel, indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden.
  In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen
  vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door Krantz & Polak RESOLVE zal de cliënt een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.
 73. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
  Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
  schade aan de andere partij.
 74. Voorzoveel Krantz & Polak RESOLVE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst
  is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
  is Krantz & Polak RESOLVE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
  Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 75. Vrijwaringen
 76. De opdrachtgever vrijwaart Krantz & Polak RESOLVE voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door
  de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 77. Indien opdrachtgever aan Krantz & Polak RESOLVE informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat
  de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 78. Intellectuele eigendom en auteursrechten
 79. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Krantz & Polak RESOLVE zich de rechten en bevoegdheden voor
  die Krantz & Polak RESOLVE toekomen op grond van de Auteurswet.
  De in artikel 25 lid 1 sub a en c van de Auteurswet 1912 genoemde persoonlijkheidsrechten, alsmede van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25
  lid 1 onder b van de Auteurswet 1912 en de in artikel 25 lid 4 Aw verleende bevoegdheid zijn, onverminderd eventuele desbetreffende bepalingen in
  overeenkomsten tussen Krantz & Polak RESOLVE en opdrachtgever, altijd van kracht.
 80. Alle door Krantz & Polak RESOLVE geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele begrotingen, taxaties schadevaststellingen,
  correspondentie, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, kennisgoederen en/of diensten als artikelen, cursussen en de door
  Krantz & Polak RESOLVE gerealiseerde onderhandelingsresultaten, enz. blijven eigendom van Krantz & Polak RESOLVE, ook nadat de opdrachtgever
  alle navolgende verplichtingen uit alle met Krantz & Polak RESOLVE gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  Alle leveringen van te publiceren kennisgoederen en/of diensten worden geacht een eenmalige wederzijdse publicatielicentie in te houden.
  Voor een volgende toepassing, in compilaties, artikelbundels, als cursusmateriaal, op CD-ROM, via internet of op welke wijze dan ook,
  dient een nieuwe overeenkomst gesloten te worden door de opdrachtgever.
 81. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken – geleverd goederen en/of diensten- aan te brengen,
  tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 82. Opdrachtgever is verplicht ingeval van gebruik van geleverd goed en/of dienst waarbij op de inhoudelijke strekking of beoogde toepassing inbreuk
  wordt gepleegd een afdoende rectificatie uit te voeren, dit in overleg met en ter beoordeling van Krantz & Polak RESOLVE.
 83. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Krantz & Polak RESOLVE tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen,
  (digitaal) fotomateriaal, films, software inclusief de broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van
  Krantz & Polak RESOLVE, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 84. Alle door Krantz & Polak RESOLVE eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische)
  bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
  Krantz & Polak RESOLVE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
  stukken anders voortvloeit.
 85. Krantz & Polak RESOLVE behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden
  te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 86. Door Krantz & Polak RESOLVE geleverde zaken, die krachtens het onder 68. van deze voorwaarden bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
  mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 87. Voor het geval dat Krantz & Polak RESOLVE zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever
  reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Krantz & Polak RESOLVE of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen
  te betreden waar de eigendommen van Krantz & Polak RESOLVE zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 88. Opdrachtgever zal door Krantz & Polak RESOLVE geleverde goederen en/of diensten niet zonder overleg met en toestemming van Krantz & Polak
  RESOLVE benutten voor het realiseren van eigen (kennis)goederen en/of diensten of (kennis)goederen en/of diensten voor derden.
 89. Opdrachtgever zal de door Krantz & Polak RESOLVE aangeleverde goederen en/of diensten niet zonder toestemming toepassen buiten de context
  waarin het geleverde goed en/of dienst gemaakt is. Bij in gebreke blijven ten aanzien van dit punt kan de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden voor
  door Krantz & Polak RESOLVE geleden schade in termen van verlies aan kennisinhoudelijke autoriteit of ureninzet ten gevolge van ingediende klachten.
 90. Krantz & Polak RESOLVE garandeert dat de door haar geleverde publicaties als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten,
  modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door Krantz & Polak RESOLVE moet worden erkend
  of door een Nederlandse Rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig geleverde publicatie wel
  inbreuk maakt op rechten van een derde als hier bedoeld zal Krantz & Polak RESOLVE te zijner keuze na overleg met opdrachtgever de betrokken publicatie
  vervangen door een publicatie dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, dan wel de betrokken publicatie
  terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
  Opdrachtgever verliest evenwel het recht op de hier aangeduide prestaties, indien hij Krantz & Polak RESOLVE niet zodanig tijdig en volledig
  over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht dat Krantz & Polak RESOLVE in staat is geweest haar rechten
  terzake naar behoren te verdedigen.
 91. Geheimhouding
 92. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of
  uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
  informatie.
 93. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Krantz & Polak RESOLVE gehouden is vertrouwelijke informatie aan
  door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Krantz & Polak RESOLVE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
  dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Krantz & Polak RESOLVE niet gehouden tot schadevergoeding of
  schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 94. Geschillen en reclames
 95. Op de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht. Geschillen zullen partijen in eerste aanvang
  door minnelijk overleg trachten op te lossen. Daarbij is advies of arbitrage door een onafhankelijke deskundige derde inbegrepen.
 96. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel
  van die partij het onderwerp van geschil is.
 97. In geval geen oplossing wordt bereikt zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 98. Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde goederen en/of diensten zal de opdrachtgever binnen 14 dagen, nadat deze het gebrek heeft
  geconstateerd of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk reclameren bij Krantz & Polak RESOLVE. Reclame geeft de opdrachtgever niet het
  recht zijn verplichtingen, in het bijzonder de betalingsverplichtingen, geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 99. Slotbepalingen
 100. Eventuele vorderingen tot schadevergoeding dienen binnen zes maanden na voltooiing van de opdracht door opdrachtgever te worden ingediend.
 101. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers,bestuurders en aandeelhouder(s) van Krantz & Polak RESOLVE.
 102. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
  Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.