Hof: Achmea moet eisen aan contra-expert laten varen

Schade9465

Achmea mag in zijn polisvoorwaarden niet de voorwaarde stellen dat een door de verzekerde in te schakelen contra-expert is aangesloten bij een instituut zoals het Nivre. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld (ECLI:NL:GHDHA:2020:940). Dat noemt de Nivre-eisen “vrij stringent”, maar vindt tegelijk dat het beding in de voorwaarden geen zekerheid biedt over kwaliteit.

Gerechtshof

Ombudsman Schadeverzekeringen Eric Horssius had met zijn stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland (OSN) een rechtszaak aangespannen tegen Achmea. Die heeft in de polisvoorwaarden van een aantal schadeverzekeringen een beding opgenomen over de vergoeding van de kosten van een contra-expert die door een verzekerde ingeschakeld mag worden. Het gaat om caravan- en bootverzekeringen en woonhuis- en inboedelverzekeringen van Centraal Beheer, Interpolis, FBTO, Avéro en Inshared. In de polisvoorwaarden staat vermeld dat onder bepaalde voorwaarden de kosten worden vergoed van een expert die door de verzekerde wordt ingeschakeld. Een van die vereisten is dat de expert is ingeschreven in het Nivre-register of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie die zich houdt aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars.

De OSN vindt zulke bedingen onredelijk bezwarend en eiste een verbod op het gebruik. Redelijke kosten tot het vaststellen van de schade komen ten laste van de verzekeraar, is in de wet bepaald. Daarnaast beperken de voorwaarden van Achmea de bevoegdheid van consumenten om bewijs te leveren. Schakelt de verzekerde een contra-expert in die niet voldoet aan de in de bedingen gestelde eisen, dan geldt als sanctie het verval van het recht om zich te verweren, aldus OSN.

Achmea
Horssius dagvaardt Achmea om ‘onwettige eisen’ aan schade-experts

Hoofdregel

Het hof gaat eerst in op de hoofdregel: de verzekerde die een claim bij zijn verzekeraar indient, zal moeten stellen dat hij een onder de verzekering gedekte schade heeft. Als de verzekeraar dat gemotiveerd betwist zal de verzekerde dat ook moeten bewijzen. Staat vast dat er een schade is die onder de dekking valt, dan moet de omvang ervan worden vastgesteld. In de wet is vastgelegd dat de “redelijke kosten voor het vaststellen van de schade” ten laste van de verzekeraar komen.

Te vaag geformuleerd

OSN beargumenteerde dat een verzekeraar op grond van de wet uitsluitend mag weigeren de (contra-)expertkosten niet te vergoeden als die kosten niet redelijk zijn. Dat Achmea van de verzekerde verlangt dat een expert moet zijn ingeschreven in het register van het Nivre of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie,  maakt inbreuk op het recht van een verzekerde om zijn eigen expert te kiezen, is het bezwaar. Verder vindt OSN dat het onderschrijven van de gedragscode van het Verbond niet werkelijk bijdraagt aan de integriteit van de schadeafhandeling en -vaststelling. “Daarvoor zijn die regels veel te vaag geformuleerd.”

Het standpunt van Achmea is dat in de wet alleen is bepaald dat een verzekeraar de redelijke kosten van de vaststelling van de schade vergoedt. De bepaling regelt niet wanneer er sprake is van een expert, noch verbiedt de wet dat een verzekeraar eisen aan een expert stelt. Bovendien vloeit uit artikel 7:959 BW niet voort dat een verzekerde recht heeft om op kosten van een verzekeraar een contra-expert in te schakelen, aldus de verzekeraar.

Een verzekerde heeft in het algemeen een redelijk belang bij het inschakelen van een eigen expert 

Wet bepaalt: verzekeraar betaalt ook contra-expert

Het hof overweegt echter dat een verzekeraar de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade dient te vergoeden, mits zowel het inschakelen als de kosten van de expert redelijk zijn. “Uit het vorenstaande vloeit voort dat óók de kosten voor een contra-expert voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking komen, mits voldaan is aan de dubbele redelijkheidstoets.” Maar het inschakelen van een contra-expert zal dikwijls redelijk zijn, voegt het hof daaraan toe. “Immers, tussen verzekeraar en verzekerde bestaat een belangentegenstelling: verzekeraar zal het schadebedrag uit bedrijfseconomische redenen zo laag mogelijk willen houden, terwijl verzekerde belang heeft bij een zo hoog mogelijk schadebedrag. Expertisebureaus werken dikwijls voor dezelfde verzekeraars en kunnen daarmee organisatorisch verbonden zijn. Dat alles brengt mee dat een verzekerde in het algemeen een redelijk belang heeft bij het inschakelen van een eigen expert en dat de kosten van die expert […] voor rekening van de verzekeraar komen, mits de omvang van de kosten redelijk is.”

Kwaliteitseis in belang verzekerde

Achmea vindt het hof aan zijn kant met het oordeel dat het in het belang van een verzekerde is dat een ingeschakelde contra-expert aan minimumkwaliteitseisen voldoet. “De in de polisvoorwaarden omschreven eisen zouden daaraan kunnen bijdragen. Zo is het zonder meer in het belang van een verzekerde als een expert aan permanente educatie doet. Dat geldt ook voor het bestaan van een tuchtrechtelijke procedure, waaraan een expert zich onderwerpt. Echter, het is niet uitgesloten dat een contra-expert die niet aan de door Achmea gestelde voorwaarden voldoet, toch in staat is een kwalitatief goede contra-expertise uit te voeren.”

Strenge eisen

Het hof vindt de eisen die het Nivre aan de registerexperts stelt, “vrij stringent”. “Zo moet een Nivre-registerexpert ten minste drie jaar hoofdzakelijk (70% van de werkbare tijd) werkzaam zijn als schade-expert in de branche waarvoor een aanvraag wordt ingediend. Het is aannemelijk dat er deskundigen zijn die niet aan deze eis voldoen, maar toch over voldoende expertise beschikken om in een verzekeringszaak een contra-expertise te kunnen uitvoeren. Dat er met Nivre vergelijkbare beroepsorganisaties bestaan waarbij dergelijke deskundigen zich zouden kunnen aansluiten, heeft Achmea onvoldoende toegelicht.”

Vrijheid om eigen deskundige te kiezen

Een consument heeft in beginsel dan ook de vrijheid zijn eigen deskundige te kiezen, aldus het hof. Wel moet die persoon naar objectieve maatstaven redelijkerwijs in staat worden geacht een deskundig advies uit te brengen. “De redelijke kosten die een dergelijke expert in rekening brengt voor het vaststellen van de schade, behoren […] door Achmea te worden vergoed, ook als de expert niet voldoet aan de eisen die in de bedingen worden gesteld. De bedingen zijn dan ook in strijd met artikel 7:959 lid 1 BW voor zover daarin is bepaald dat enkel kosten die zijn gemaakt voor contra-experts die aan de (kwaliteits)eisen uit de polisvoorwaarden voldoen, voor vergoeding in aanmerking komen.”

Eisen geven geen zekerheid

Met Achmea is het hof het eens dat kwaliteitseisen stellen in het belang van de consument kan zijn. “Maar zekerheid geven de eisen uit de polisvoorwaarden niet. Bovendien beperken de eisen, als gezegd, de keuzevrijheid van consumenten door niet de kosten te vergoeden van een deskundige contra-expert die niet aan de eisen uit de polisvoorwaarden voldoet.” En dat is weer in het nadeel van de verzekerde, vindt het hof. Dat vindt het verder geen probleem dat de kosten van de contra-expert worden vergoed tot en met de kosten van de expert van de verzekeraar en dat hogere kosten alleen voor vergoeding in aanmerking komen als Achmea de kosten redelijk vindt. Daarnaast geldt het oordeel alleen voor het inschakelen van een contra-expert door een consument. OSN heeft niet toegelicht waarom de bedingen onredelijk bezwarend zijn voor  personen die de overeenkomst sluiten in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Verbod per direct

Het hof oordeelt dat Achmea de bedingen uit de polisvoorwaarden niet mag toepassen, maar legt geen dwangsom op. “Daarbij betrekt het hof dat Achmea te kennen heeft gegeven vrijwillig aan een eventuele veroordeling te zullen voldoen door geen beroep te doen op de kwaliteitseisen in de betreffende bedingen.” Achmea is niet veroordeeld tot het aanpassen van de polisvoorwaarden. “Aangezien een dergelijke veroordeling geen onderdeel uitmaakt van het dictum, is het stellen van een termijn hiervoor niet nodig. Het verbod geldt per direct, ook al kan de aanpassing van de tekst van de polisvoorwaarden niet onmiddellijk geschieden.”

‘Tientallen miljoenen schade’

Horssius is vanzelfsprekend blij met de uitspraak, maar nog altijd boos op Achmea. “Aan de orde zijn schadeverzekeraars zoals FBTO en Centraal Beheer, die rechtstreeks hun verzekerden van advies dienen bij schade. Met verwijzing naar de nu verboden algemene bepalingen hebben zij de afgelopen tijd duizenden gedupeerden wijsgemaakt dat deze slechts kunnen kiezen voor een Nivre-expert. Uit een zuinige berekening volgt dat daarmee tientallen miljoenen euro’s, onterecht, niet als schade is vastgesteld. Dit omdat Nivre-experts niet kunnen, niet mogen en niet durven wat onafhankelijke experts wel doen: de gedupeerde met volle kracht bijstaan, zonder lippendienst te bewijzen aan Nivre-collegae en -vriendjes.” Horssius noemt Nederland wat schadevaststelling betreft “niet beter af dan een bananenrepubliek waar het recht van de sterkste geldt”.
Te lage schadevergoedingen schaden de economie, aldus Horssius. “Het scheelt nogal of je je beschadigde laminaat geheel vergoedt krijgt of slechts een paar vierkante meter omdat de Nivre-expert dat zegt. De uitspraak is goed nieuws voor gedupeerde verzekerden en voor de voor knokkende experts.”

VRT vergelijkbare organisatie

Achmea beraadt zich op een eventueel beroep. Daar geldt een termijn van drie maanden voor. Een inhoudelijke reactie blijft daarom achterwege, maar woordvoerder Marco Simmers verwijst naar de brief die Achmea twee jaar terug aan experts stuurde, waarin gelijke kwaliteitseisen aan experts werden aangekondigd. Niet-aangesloten experts kregen toen een jaar om zich bij Nivre aan te sluiten. Als vergelijkbare beroepsorganisatie die ook door Achmea wordt erkend, geldt de stichting Verenigd Register van Taxateurs, voegt hij eraan toe.

Lees de uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2020:940

Eerste publicatie door Rob van de Laar op 4 jun 2020 (AMWeb.nl)

Horssius dagvaardt Achmea om ‘onwettige eisen’ aan schade-experts

Volgens Horssius krijgen consumenten van Achmea niet de bescherming waar ze wettelijk recht op hebben. De labels Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis maakten een halfjaar geleden bekend strengere eisen te stellen aan de benoeming van contra-experts. Voortaan moeten alle schade-experts die Achmea-klanten bijstaan lid zijn van NIVRE, of een vergelijkbare branchevereniging.

Blind akkoord

“Meestal gaat vrijwel iedereen blind akkoord met deze algemene voorwaarden. Niemand heeft zin om zo’n heel pakket te lezen voor elke overeenkomst. Van die wetenschap maken schadeverzekeraars misbruik”, stelt de zelfbenoemde Ombudsman Schadeverzekeringen in een persbericht bij de dagvaarding. “Achmea legt de wet naast zich neer. Als het vervolgens mis gaat in de markt, komt de juridische afdeling in actie. Alle fouten worden categorisch ontkend en als klanten het lef hebben om formele juridische stappen te zetten, wordt alles uit de kast gehaald om elke zaak terug te brengen tot een individuele procedure via de rechter omdat geen enkele consument de tijd en het geld heeft om een peperduur en jarenlang proces te voeren.”

Lees verder op amweb.nl

Toeval bestaat niet – contra expertise verzekering overval

In 2007 werd in Rotterdam een “Ome Ko” overvallen. “Ome Ko” zult u zich afvragen. Wie is ome Ko? Ome Ko is de een van de vele bijnamen die gegeven wordt aan een bedrijf wat luxe gebruikte goederen in- en verkoopt. Het is een bedrijf wat erg in zwang is bij mensen die tijdelijk financieel krap zitten en tegen inlevering van bijvoorbeeld sieraden, de beschikking krijgen over geld.
Dit bedrijf, het bestaat inmiddels zo’n 15 jaar, werd op een kwade zaterdagavond, na sluitingstijd beroofd. De bedrijfsleidster werd bij haar woning gedwongen om terug te keren naar het bedrijf. Onder dreiging van een vuurwapen, heeft zij de voordeur en kluis van het bedrijf geopend. de overvallers verdwenen met een aanzienlijke buit, bestaande uit vele horloges en gouden sieraden. Ondanks dat het TV Programma “Opsporing Verzocht” er ruim aandacht aan besteedde, en natuurlijk de Rotterdamse Politie zijn best deed om de daders te pakken te krijgen, bleven resultaten uit.
Dit bedrijf had, niet onverstandig, een verzekering gesloten tegen schade die het gevolg was van zo’n overval. Ook de verzekeraar AEGON besloot een onderzoek in te stellen. Zij bestede het onderzoek uit aan het bekende onderzoeksbureau Interseco. Deze onderzoekers gingen slagvaardig aan het werk. Al snel was duidelijk dat zij dit anders en vooral sneller en agressiever deden dan de Politie. Verzekerde werd wijsgemaakt dat hij vooral geen eigen expert moest inschakelen. Resultaten bleven ook niet uit. Na enige weken kon dit, deskundig geachte, onderzoeksbedrijf al resultaten melden aan haar eigen opdrachtgeefster AEGON. Deze resultaten logen er niet om: “onjuistheden bij de aangifte, innerlijke tegenstrijdigheden….. Sterker nog, er kon niet worden bevestigd dat er sprake was van een gewelddadige beroving of enig andere gedekte gebeurtenis”. AEGON haastte zich om op basis van dit rapport het betaalde voorschot van € 75.000,– terug te vorderen. Dat deed zij door op een gegeven moment beslag te leggen op alle bezittingen van het bedrijf en haar directie. Volgens AEGON’s schadebehandelaar Schönherr, die desgevraagd een toelichting gaf op deze door de gedupeerde niet te begrijpen actie, zou de AEGON “altijd en in ieder geval het woonhuis verkopen van een der directeuren om aan zijn geld te komen. Met oplichters, zoals deze directeur, was AEGON helemaal klaar!”

Tja, daar sta je dan met je goede gedrag. Je leest wel eens dat verzekeringsmaatschappijen niet voldoende schade uitkeren. Je leest ook wel eens dat assuradeuren helemaal niets uitbetalen, maar als je dat leest dan denk je ook: “dat zullen ze best goed uitgezocht hebben, dan zeggen clubs als AEGON niet zomaar”. Maar nu het deze nette, hardwerkende, integere en, vooral GEDUPEERDE, overkomt begin je te geloven dat verzekeraars het flink bij het verkeerde eind kunnen hebben. Dat is op zich al een probleem, maar het probleem wordt nog groter omdat het een opeenstapeling wordt van narigheid: je krijgt geen schadevergoeding dus je komt in de financiële problemen. Als je in de financiële problemen komt weten de meeste financiers en relaties ook niet meer wat ze moeten doen. De vraag dringt zich op of dit door de AEGON ook voorzien was, of dat het slechts (ik weet niet wat erger is) dommigheid is aan de kant van de schadebehandelaar.
Enfin, na de eerste schrik vond “Ome Ko” medestanders. De huisbankier geloofde in zijn integriteit en zette de relatie voort. De contra-expert hielp met een goede advocaat in de persoon van mr O. Hammerstein, advocaat te Amsterdam.

Het proces werd door AEGON op hun dooie gemak gevoerd. Het leek wel of ze nog steeds verwachtten dat het bedrijf zo murw was gemaakt dat het om zou vallen. Eindelijk, bij de behandeling voor de Haagse Rechtbank, bleek de fungerende rechter korte metten te maken met de wijze van schadebehandeling door AEGON. Een van de vriendelijkste opmerkingen van de rechter tegen AEGON was dat hij “zelden een duidelijker voorval had gezien waar juist wél dekking verleend moest worden”. Jammer genoeg was dit voor de AEGON nog onvoldoende om zich juist en correct op te stellen. Nog steeds bleef zij haar – onjuiste – standpunt verdedigen om uiteindelijk zelfs de helft te bieden van de geleden schade. Verzekerde werd nog wel ingepeperd dat dit volstrekt “coulancehalve” was. Dit -in de verzekeringwereld meest misbruikte woord- betekende in dit geval niets minder dan een klap in het gezicht van de toch al zwaar beledigde gedupeerde. Verzekerde ging er niet op in en verzocht de rechter om een eindvonnis. Dit vonnis kwam op 1 juni 2011. Een volledige afwijzing van de eisen van AEGON én een volledige bevestiging dat AEGON de verzekeringsovereenkomst moet nakomen én een forse proceskostenveroordeling voor AEGON (maken de aandeelhouders van AEGON zich geen zorgen over zo veel verspilde centen?).
Maar een zweem van twijfel bleef hangen over de overval. AEGON zou toch niet gelijk hebben gehad met haar door Interseco onderbouwde stellingen, dat de hele overval in scene was gezet om de verzekeringsmaatschappij op te lichten?

Toeval, het begrip wat bij verzekeraars en haar schadebehandelaars maar niet begrepen wordt, speelt een grote rol. Een week na het vonnis van de Haagse Rechtbank meldde de Rotterdamse politie dat, als gevolg van het niet aflatende onderzoek, een aantal daders (pardon: verdachten) waren gearresteerd. Zij hadden inmiddels bekend en daarmee was de cirkel rond. De AEGON zal hier wel geen lering uit trekken, ik hoop dat gedupeerden dit vooral toch wel doen.

mr E.M. Horssius, chartered surveyor, werkzaam bij Krantz & Polak RESOLVE te Utrecht, kwam deze zaak tegen in zijn praktijk.

Grote (brand)schade? Contra-Expertise!

Op het moment dat u te maken krijgt met (brand-)schade zijn er naast de emotionele en praktische zaken, ook grote financiële belangen die veel zorg en aandacht verdienen. Op het moment dat u te maken krijgt met een schade, zal de bij VerzekerVoordelig.nl afgesloten polis zijn werk moeten gaan doen. Wij vinden het in zo’n geval dan ook van groot belang dat u financieel krijgt waar u recht op hebt!

Contra-expertise

Bij (brand-)schade ligt de bewijslast en onderbouwing van uw schade bij u. Belangrijk is dan om direct na uw schade, de kennis en kunde van een contra-expert in te schakelen. Een contra-expert is een eigen deskundige, die samen met uw verzekeringsadviseur aan uw kant staat.Samen met u en deze contra-expert zal VerzekerVoordelig.nl vervolgens de schaderegeling oppakken richting de verzekeraar.Deze deskundige assistentie is belangrijk in zowel de eerste fase na de schade (continuïteit, opruiming, tijdelijk verblijf, beredding) als op lang termijn (onderhandelingen, herinvestering, herbouw). Hierbij staat uw belang voorop en kan de door u afgesloten polis bewijzen waarvoor hij dient.

Onafhankelijke expertise

Bij VerzekerVoordelig.nl staat onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Een contra-expertise bureau werkt alleen voor verzekerden en dus nooit voor verzekeringsmaatschappijen. Een duidelijke en onafhankelijke positie zonder belangenverstrengeling.

Door hun volledige transparante en ruimdenkende werkwijze en jarenlange ervaring in schaderegeling zorgen zij voor een optimaal schaderegelingsproces en schaderesultaat.

Uw recht

Contra-expertise is geen motie van wantrouwen tegen uw verzekeringsmaatschappij. Het is uw goed recht als consument. Deze hulp wordt zelfs in de polisvoorwaarden van uw (brand)verzekering aangeboden en de kosten hiervoor zijn meeverzekerd op uw polis.

Altijd doen!

In geval van (brand-)schade kunt u de bij VerzekerVoordelig.nl afgesloten polis aanspreken. Een onafhankelijk expertisebureau kan bewijzen dat zij als contra-expert voor u een optimaal resultaat behalen. Het is uw recht als consument en contra expertise heeft haar toegevoegde waarde reeds vele jaren bewezen. Dus; Grote brandschade? Contra-expertise!

Bron: Verzekervoordelig.nl

Reactie KIFID uitzending Kassa

Kifid: “Wij kunnen niet in discussie gaan over individuele zaken. Vandaar deze korte verduidelijking op de door Kassa voorgelegde vragen zonder in te gaan op de bijzonderheden van de beslissing in de klachtzaak Van de Wege (foto)/ Univé. Kassa heeft de beschikking over deze uitspraak met de overwegingen van de Geschillencommissie. Daarin is vastgesteld dat verzekeraar kan weigeren om de schade uit te keren als de oorzaak niet kan worden vastgesteld; met andere woorden als niet kan worden vastgesteld dat de schade verzekerd is. Daarvoor is altijd een melding nodig voordat het gebrek wordt verholpen. Kifid heeft in deze zaak niet kunnen vaststellen dat consument tijdig de, overigens substantiële, schade heeft gemeld. Er zijn integendeel aanwijzingen dat pas na de start van de reparatie een melding is gedaan. Daarmee is de verzekeraar niet in de gelegenheid gesteld om de oorzaak en de omvang van de schade vooraf vast te stellen en te taxeren. Kifid onderzoekt niet zelfstandig, wat de oorzaak is. Dat kwam in deze zaak ook niet (meer) aan de orde.

Lees hele bericht op vvponline.nl

Minister antwoord: “VERGOEDING CONTRA-EXPERTISE: WET IS LEIDEND”

Verzekeraars mogen de vergoeding die zij bieden voor contra-expertise niet in algemene zin verlagen tot een bedrag lager dan de verzekerde som. Aldus minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen. De minister schrijft verder dat de AFM onderzoek naar de kwestie gaat doen.

De Kamervragen volgden op berichten dat verzekeraars terughoudend zouden zijn bij het vergoeden van de kosten van contra-expertise. Die terughoudendheid is te begrijpen, want in het ongunstigste geval betaalt de verzekeraar een extra bedrag ter hoogte van de verzekerde som. Toch moeten de verzekeraars zich aan de wet houden, aldus de minister. Wat al helemaal niet door de beugel kan, zoals door de rechter onlangs ook is bepaald, is de vergoeding maximeren tot het bedrag dat de eerste expert kostte. De minister kondigt verder aan dat de AFM “naar aanleiding van de recente signalen over contra-expertise dit onderwerp expliciet zal opnemen in het jaarlijkse Klantbelang onderzoek naar de afhandeling van schades”.

Het volledige antwoord van de minister: “Uit de wet volgt dat de kosten ter vaststelling van de schade ten laste van de verzekeraar komen, indien zij redelijk zijn. Dit is ook het geval, als deze kosten samen met de vergoeding van de schade de verzekerde som zouden overschrijden (art. 7: 959 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna: BW). Is de verzekeringnemer een consument, dan kan van deze bepaling niet worden afgeweken ten nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde, voor zover de kosten het bedrag van de verzekerde som niet overschrijden (art. 7: 963 lid 6 BW). Dit betekent dat de verzekeraar in het voor hem ongunstigste geval verplicht kan zijn een bedrag gelijk aan twee maal de verzekerde som uit te keren: eenmaal in verband met de expertisekosten en eenmaal in verband met de verzekerde schade (Tweede Kamer, 19 529, nr. 5, p. 43).

“Of de kosten redelijk zijn, is afhankelijk van een beoordeling van de omstandigheden van het geval. Het in algemene zin maximeren van de redelijke kosten tot een lager bedrag dan de verzekerde som is met voornoemde bepalingen niet verenigbaar. Welke kosten in een individueel geval redelijk zijn, is ter beoordeling aan de rechter.
“In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 10 september 2014 had de verzekeraar de vergoeding van de kosten voor het inschakelen van een contra-expert door de consument beperkt in de polisvoorwaarden. De verzekeraar vergoedde deze kosten tot het niveau van maximaal de kosten van de expert die de verzekeraar zèlf had ingeschakeld. De rechtbank oordeelde dat een dergelijke algemene beperking van artikel 7: 959 lid 1 BW niet is toegestaan. Ook zij overwoog dat per geval moet worden bekeken of er sprake is van redelijke kosten (ECLI:NL:RBGEL:2014:5921).

“Artikel 6: 96 lid 2, onderdeel b BW bepaalt dat als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komen de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. De verrichtte werkzaamheden ter vaststelling van de schade dienen redelijk te zijn, als ook de kosten die in dit verband worden gemaakt. Dit betreft de zogenoemde dubbele redelijkheidstoets. Artikel 7: 959 lid 1 BW kan worden beschouwd als een specialis van dit artikel voor het vaststellen van de schade door de verzekerde in zijn verhouding tot de verzekeraar. Aan de hand van de omstandigheden van het geval wordt beoordeeld welke kosten redelijk zijn. Het ligt voor de hand dat ook hierbij de aard van de verrichtte werkzaamheden en de omvang van de kosten factoren van belang zijn.
“De AFM houdt risico-gestuurd toezicht. De AFM maakt bij de prioritering van toezichtacties gebruikt van signalen en meldingen. Bij de beslissing of de AFM nader onderzoek doet, maakt de AFM steeds weer een afweging aan de hand van de aard en grootte van een bepaald risico. De AFM heeft mij laten weten dat zij naar aanleiding van de recente signalen over contra-expertise dit onderwerp expliciet zal opnemen in het jaarlijkse Klantbelang onderzoek naar de afhandeling van schades. Dit onderzoek start in december 2015. In de zomer van 2016 zullen de resultaten bekend zijn. Daarnaast wordt het onderwerp meegenomen in het doorlopende toezicht, naar aanleiding van recente signalen. Eerder was er door het geringe aantal signalen dat de AFM over contra-expertise ontving, onvoldoende aanleiding hier nader onderzoek naar te doen.

“Sinds een aantal jaren besteedt de AFM in haar onderzoeken in het kader van het Klantbelang Dashboard op diverse punten aandacht aan de vraag in hoeverre verzekeraars het klantbelang centraal stellen rond de vaststelling en de afhandeling van schades. Voorbeelden van onderwerpen zijn: in hoeverre hanteert de verzekeraar prestatie-indicatoren die zien op het belang van de klant, stuurt de verzekeraar schadebehandelaars- en experts aan op een wijze die in het belang van de klant is of op een wijze die voornamelijk in het belang van de verzekeraar is en in hoeverre wordt door de verzekeraar geborgd dat gevolmachtigd agenten ook het klantbelang centraal stellen bij de afhandeling van claims. Uit deze onderzoeken blijkt dat de onderzochte verzekeraars belang hechten aan het op een zorgvuldige, objectieve en consistente manier afhandelen van claims. Daarnaast kijkt de AFM naar de duidelijkheid van communicatie met klanten over de afhandeling van claims. De uitkomsten van dit onderzoek worden jaarlijks samen met de uitkomsten van andere, vergelijkbare onderzoeken en de scores van banken en verzekeraars hierop door de AFM gepubliceerd.

“Het Verbond van Verzekeraars heeft mij laten weten periodiek te overleggen met het NIVRE. In deze overleggen wordt onder andere gesproken over de gezamenlijke Gedragscode expertise-organisaties. Een onderdeel van deze Gedragscode is dat verzekeraars en experts hun klanten wijzen op het proces van schadebehandeling en de mogelijkheid om een eigen (contra-)expert in te schakelen. Volgens het Verbond van Verzekeraars geven aangesloten verzekeraars aan dat zij zich aan de Gedragscode houden.”

(Bron VVP)

Kamervragen over contra-expertise

Kamerlid Peter Oskam (CDA) heeft naar aanleiding van de Radaruitzendingen over contra-expertise (5 en 9 oktober) opnieuw vragen gesteld aan Minister van der Steur (Veiligheid en Justitie).

Het Kamerlid wil van de minister weten of hij ervan op de hoogte is dat in veel polissen de clausule is opgenomen dat de kosten voor contra-expertise beperkt vergoed worden. Hij wil ook weten of deze clausule wettelijk is toegestaan. Als het antwoord op deze vraag ontkennend is, wil Oskam graag weten welke stappen worden genomen om de betreffende polisvoorwaarden van verzekeraars in lijn te brengen en hoe het toezicht hierop door de AFM zal worden verscherpt.

Lees het hele artikel op amweb.nl

Reactie Verbond van Verzekeraars uitzending Radar

Naar aanleiding van de uitzending van Radar over schadeverzekeringen op maandag 19 oktober heeft algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars de onderstaande reactie gegeven.

‘Den Haag, 18-10-2015

Statement algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars over contra-expertise.

Vanavond ben ik helaas niet in de gelegenheid ‘live’ in de studio te reageren op het vervolgitem over contra-expertise, vandaar een schriftelijke reactie: Klanten van verzekeraars hebben na een schade altijd het recht om een contra-expert in te schakelen. Veel verzekeraars wijzen daar ook actief op – zeker bij grotere, complexe schades. Over de vergoeding van contra-expertisekosten is bij een aantal klanten soms onduidelijkheid – zo bleek uit een uit-zending van Radar op maandag 5 oktober. Het Verbond heeft in die uitzending aangegeven om in overleg met zijn leden en het NIVRE bestaande informatie hierover, de Gedragscode schade-expertise en een consumentenbrochure, opnieuw onder de aandacht te brengen en de communicatie hierover te verbeteren. De onduidelijkheid over de vergoeding van contra-expertise richt zich onder meer op de vraag of verzekeraars in hun polisvoorwaarden deze vergoeding mogen maximeren tot de hoogte van de kosten van een eigen schade-expert. Het Verbond zal advies inwinnen over de validiteit van de maximering van deze kosten. Dit staat overigens los van het feit dat verzekeraars wettelijk verplicht zijn naar redelijkheid gemaakte kosten voor de vaststelling van de schade te vergoeden.’